Ponúkame

Svoje služby ponúkame:

Materským školám:
V prípade vášho záujmu a so so súhlasom rodičov a zákonných zástupcov spravíme formou skupinového skríningového vyšetrenia DEPISTÁŽ.
DEPISTÁŽ je zameraná na včasné vyhľadávanie detí a mládeže so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dielčie oslabenia výkonu, ktoré sú poskladom porúch učenia v školskom veku sú vo väčšine prípadov rozpoznateľné už v predškolskom veku. Skorá diagnostika a následná špeciálno-pedagogická rehabilitácia sú prevenciou vzniku týchto porúch. Deťom, u ktorých sa prejaví niektoré z dielčích oslabení vieme v prípade súhlasu rodiča vypracovať individuálny rehabilitačný program, zameraný na cielený rozvoj oslabenej oblasti.
 

Špeciálnym materským školám:
V prípade vášho záujmu a so súhlasom rodiča dieťaťa môžme deťom vo vašom zariadení poskytnúť PSYCHOLOGICKÚ a ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÚ ZDIAGNOSTIKU. Diagnostika je zameraná na zistenie vývinovej úrovne jednotlivých oblastí osobnosti dieťaťa (zrakové vnímanie, sluchové vnímanie, priestorové vnímanie, rečový vývin, sociálny vývin a i.) Najmä u detí s postihom sa často stáva, že osobnostný vývin je nerovnomerný a pre vypracovanie individuálneho plánu rozvoja je dôležité zistiť, na akej úrovni sú schopnosti dieťaťa v jednotlivých oblastiach.Takéto vyšetrenie je vhodné robiť pri vstupe nového dieťaťa do vášho zariadenia, tiež však v priebehu dochádzky do zariadenia. Známky progresu vo vývine, ktoré potvrdí rediagnostika budú spoľahlivým ukazovateľom vašej práce.
 

Základným školám:
V prípade vášho záujmu a so súhlasom rodiča vieme vašej škole poskytnúť komplexnú PSYCHOLOGICKÚ a ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÚ A LOGOPEDICKÚ STAROSTLIVOSŤ o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrované vo vašej škole. Poskytneme vám odbornú metodickú pomoc pri vypracovávaní individuálnych vzdelávacích programov, posudzovaní a prehodnocovaní vhodnosti zaradenia a školskej úspešnosti. Radi sa o podelíme o svoje poznatky ohľadom integrovaných žiakov s pedagógmi vašej školy.
V spolupráci s výchovným poradcom vašej školy môžme žiakom vašej školy v končiacich ročníkoch poskytnúť poradenstvo pri voľbe ďalšieho vzdelávania.

 

Špeciálnym základným školám:
V prípade vášho záujmu a so súhlasom rodičov vám vieme poskytnúť PSYCHOLOGICKÚ, ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÚ a LOGOPEDICKÚ STAROSTLIVOSŤ o deti vo vašom zariadení. Starostlivosť zahŕňa diagnostiku a následné poradenstvo pre pedagogický a nepedagogický personál vašej školy, prípadne iné služby psychológa, špeciálneho-pedagóga a logopéda na základe vašich požiadaviek a potrieb.
Žiakom v končiacich ročníkoch môžme poskytnúť poradenstvo pri voľbe ďalšej formy vzdelávania.

 

Detským domovom:
V prípade vášho záujmu a so súhlasom zákonných zástupcov detí vo vašom zariadení vám môžme poskytnúť PSYCHOLOGICKÚ, ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÚ a LOGOPEDICKÚ STAROSTLIVOSŤ o vaše deti. Radi vám pomôžeme zistiť aktuálnu úroveň vývinu detí vo vášom zariadení. Radi tiež pomôžeme vašim vychovávateľom poradenstvom ohľadom osobnostného rozvoja detí, ktoré majú v starostlivosti.

 

Domovom sociálnych služieb:
v prípade, že nemáte vo svojich radoch psychológa, logopéda alebo špeciálneho pedagóga, môžete využiť naše služby pre POSÚDENIE MENTÁLNEJ ÚROVNE detí vo vašej starostlivosti. So súhlasom rodičov, príp. zákonných zástupcov týchto detí môžeme na základe predchádzajúcej diagnostiky spolu s vami vypracovať individuálne plány osobnostného rozvoja šitý na mieru každému dieťaťu.

 

Rodičom:
V prípade vášho záujmu a na vašu žiadosť vám môže náša psychologička a špeciálna pedagogička pomôcť ZISTIŤ VÝVINOVÚ ÚROVEŇ vášho dieťaťa a posúdiť, či ide o rovnomerný alebo nerovnomerný vývin. V prípade nerovnomerného vývinu VYPRACUJEME pre vaše dieťa INDIVIDUÁLNY PROGRAM ROZVOJA a pomôžeme vám s jeho realizáciou.
Ak máte pochybnosti o správnosti rečového vývinu vášho dieťaťa, či už v oblasti výslovnosti (šušle, nesprávne vyslovuje jednotlivé hlásky) alebo v iných oblastiach (zajakáva sa, má malú slovnú zásobu a pod.) môžete využiť služby našej logopedičky,ktorá vám rada poradí v oblasti rečového vývinu a narhne vhodné opatrenia na rozvoj reči.
Ak máte akékoľvek pochybnosti ohľadom výchovy vášho dieťaťa,môžete sa na nás obrátiť a my vám radi poskytneme svoje poradenstvo.