Klienti

Našimi klientami sú prioritne deti a žiaci:

  • s nerovnomerným vývinom
  • s narušenou komunikačnou schopnosťou (nesprávna výslovnosť, zajakavosť atď.)
  • s vývinovými poruchami správania (hyperaktivita, impulzivita, poruchy pozornosti a pod.)
  • s vývinovými poruchami učenia (ťažkosti s písaním, čítaním, počítaním ai.)
  • s telesným postihnutím
  • s mentálnym postihnutím
  • so zmyslovým postihnutím
  • s kombinovaným postihnutím
  • s pervazívnou poruchou (autizmus, Aspergerov sy. a pod.)

 

Dokumenty pre Vaše osobné použitie. Po vyplnení prosím zaslať na e-mailovú adresu: [email protected]

Žiadosť o psychologické/špeciálno-pedagogické vyšetrenie


Žiadosť pre školy

 Žiadosť Asisten Učiteľa